Kracht en pracht van het platteland

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RAS UITGEVERS BV

gevestigd te 's-Heerenberg gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09168980 op 09 maart 2007.

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene voorwaarden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van RAS Uitgevers BV vervallen.
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door RAS Uitgevers BV schriftelijk is bevestigd.
1.3 Afspraken met haar personeel binden RAS Uitgevers BV niet tenzij schriftelijk door haar bevestigt.
1.4 Waarin deze voorwaarden sprake is van schriftelijke communicatie, wordt daaronder mede begrepen communicatie met elektronische middelen.
1.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door RAS Uitgevers BV desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 dagen.
2.2 Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt RAS Uitgevers BV niet.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4 Alle door RAS Uitgevers BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.6 Materiaal dat op ondeugdelijke wijze wordt aangeleverd en dat RAS Uitgevers BV tot meer werkzaamheden noodzaakt dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, kan aanleiding zijn tot verhoging van de overeengekomen prijs.
2.7 Ten aanzien van alle aanbiedingen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
2.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal RAS Uitgevers BV gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor RAS Uitgevers BV kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
2.9 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten RAS Uitgevers BV niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. RAS Uitgevers BV is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan RAS Uitgevers BV kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan RAS Uitgevers BV ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door RAS Uitgevers BV zijn bevestigd.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden RAS Uitgevers BV eerst na schriftelijke acceptatie.
3.5 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
3.6 RAS Uitgevers BV behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt ze spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
3.7 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste vier maanden tenzij de overeenkomst nog geen jaar heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
3.8 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
3.9 Een overeenkomst tot het vervaardigen van een periodieke uitgave geldt voor onbepaalde tijd. Beëindiging kan slechts plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van 24 maanden, bij uitgaven die minstens vier maal per jaar verschijnen; een opzegtermijn van 12 maanden geldt bij een lagere verschijningsfrequentie.

4. ANNULERING

In geval van opzegging door opdrachtgever, welke niet aan RAS Uitgevers BV is toe te rekenen en door haar zijn geaccepteerd, zijn alle door RAS Uitgevers BV ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door RAS Uitgevers BV ten gevolge van de annulering geleden schade.

5. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te 's-Heerenberg.
5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".
5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van RAS Uitgevers BV tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 8.
5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft RAS Uitgevers BV enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever RAS Uitgevers BV bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door RAS Uitgevers BV schriftelijk is bevestigd.
5.5 De door RAS Uitgevers BV te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van RAS Uitgevers BV.
5.6 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
5.7 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
5.8 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeengekomen tijd aan RAS Uitgevers BV ter beschikking worden gesteld. Indien tengevolge van niet-tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk, spoedbestelling e.d., zal RAS Uitgevers BV daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane extra kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is RAS Uitgevers BV gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door opdrachtgever te geschieden.
5.9 Alle leveringstijden worden door RAS Uitgevers BV steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van RAS Uitgevers BV eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
5.10 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat bij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan RAS Uitgevers BV kennis geeft, onverminderd het recht van RAS Uitgevers om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat RAS Uitgevers BV omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
5.11 Ten onrechte aan RAS uitgevers BV geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
5.12 RAS Uitgevers BV is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, Indien zulks naar de mening van RAS Uitgevers BV een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5.13 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de voor hem vervaardigde goederen ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan RAS Uitgevers BV het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
5.14 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 9 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van RAS Uitgevers BV worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.
5.15 De bijvoeging "circa" geeft RAS Uitgevers BV het recht 2.5 % meer of minder te leveren.
5.16 De opdrachtgever zal ontvangen proeven op fouten onderzoeken en omgaand gecorrigeerd en goedgekeurd aan RAS Uitgevers BV terugzenden. Goedkeuring van de proeven geldt als aanvaarding door de opdrachtgever. Hierna is RAS Uitgevers BV niet meer aansprakelijk voor fouten.

6. WEIGERING VAN ADVERTENTIES

6.1 RAS Uitgevers BV heeft het recht een aanbod of een opdracht tot het aangaan van een advertentiecontract of losse advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren.
6.2 Indien RAS Uitgevers BV een advertentiecontract is aangegaan, mag zij in de navolgende gevallen binnen dat contract opgegeven advertenties weigeren: technische bezwaren, bezwaren van principiële aard, gevallen, zoals voorzien in artikel 14.1.

7. RETENTIERECHT

Indien RAS Uitgevers BV goederen van de opdrachtgever onder zich heeft is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die RAS Uitgevers BV gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft RAS Uitgevers BV ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

8. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

8.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door RAS Uitgevers BV over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.
8.2 De met RAS Uitgevers BV overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9. OVERMACHT

9.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van RAS Uitgevers BV, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van RAS Uitgevers BV kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, tekortkoming van derden die door RAS Uitgevers BV ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, etc.
9.2 Overmacht geeft RAS Uitgevers BV het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.
9.3 Indien zich aan de zijde van RAS Uitgevers BV een overmachtsituatie voordoet, zal zij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
9.4 Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen één maand kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Ter zake van het door RAS Uitgevers BV reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.

10. RECLAMES & GARANTIE

10.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. RAS Uitgevers BV is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van RAS Uitgevers BV als bindend.
10.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
10.3 Opdrachtgever zal alle door RAS Uitgevers BV voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door RAS Uitgevers BV in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
10.4 Indien RAS Uitgevers BV een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van RAS Uitgevers BV de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
10.5 RAS Uitgevers BV aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
10.6 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft RAS Uitgevers BV niet; met name zal RAS Uitgevers BV in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
10.7 Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
10.8 RAS Uitgevers BV is 'bij acquisitie ten behoeve van derden' nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de desbetreffende uitgever aan RAS Uitgevers BV verstrekte garantie.
10.9 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door RAS Uitgevers BV zijn bevestigd.
10.10 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 RAS Uitgevers BV draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door RAS Uitgevers BV te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
11.2 Opdrachtgever is gehouden RAS Uitgevers BV schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen RAS Uitgevers BV instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.
11.3 Door het geven van een opdracht tot reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij RAS Uitgevers BV in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.
11.4 RAS Uitgevers BV verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden. dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.
11.5 Adviezen worden door RAS Uitgevers BV naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van door haar gegeven adviezen.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

12.1 RAS Uitgevers BV behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen en schetsen, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
12.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen en schetsen slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

13 BETALING

13.1 Betalingen dienen te 's-Heerenberg te geschieden.
13.2 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van RAS Uitgevers BV daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. RAS Uitgevers BV is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
13.3 Alle betalingen dienen te geschieden binnen éénentwintig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in euro's.
13.4 Indien in een langere Kredietgeving dan éénentwintig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
13.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke RAS Uitgevers BV moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,00.
13.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft RAS Uitgevers het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling of een door RAS Uitgevers BV te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien RAS Uitgevers BV aanleiding ziet zulks te verlangen.

14. NIET-NAKOMING/OPZEGGING/ONTBINDING/OPSCHORTING

14.1 RAS Uitgevers BV is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schade-vergoeding), indien:
- opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
- faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
- het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord wordt aangeboden;
- op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
- ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en/of de Invorderingswet 1990 mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.
In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat RAS Uitgevers BV tot schadevergoeding gehouden is.
14.2 Het in 14.1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van RAS Uitgevers BV passende zekerheid heeft gesteld.

15. GESCHILLEN

15.1 Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van een verplichting, samenhangende met deze algemene voorwaarden, niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de datum van de ondertekening van de overeenkomst. Deze bepaling laat de bevoegdheid van partijen tot het nemen van conservatoire maatregelen onverlet.
15.2 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in bovenvermeld artikel op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

16. SLOTBEPALING

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij RAS Uitgevers BV.


Word nu abonnee van Naober!

Klik hier voor de aanbieding